Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.surfcenter.pl (zwanego dalej: „Stroną Internetową”).
  2. Właścicielem Strony Internetowej i jednocześnie administratorem danych jest Surfcenter S.C. z siedzibą w Jastarni (84-140), ul. Ogrodowa 15, NIP 5871725186, REGON 386135703
  3. Surfcenter S.C. dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Stronę internetową.
  4. Dane osobowe zbierane przez Surfcenter S.C. za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 • 1 Jak zbieramy dane? Cele oraz podstawa prawna przetwarzanych danych
 1. Surfcenter S.C. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Użytkownikami.
  2. Dane osobowe zbierane są w przypadku:
  2.1 skorzystania z usługi Newsletter, w celu realizowania działań marketingowych, których przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  2.2 skorzystania z formularza kontaktowego, w celu przyjęcia i obsługi zapytania. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  3. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter Użytkownik podaje:
  a) adres e-mail,
  b) imię.
  5. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
  6. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na naszej Stronie Internetowej. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
 • 2 Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych oraz okres przetwarzania danych osobowych
 1. Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Surfcenter S.C. przy prowadzeniu strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podlegają poleceniom Surfcenter S.C. co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) . Surfcenter korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane wyłącznie na polecenie Surfcenter S.C. Zalicza się do nich dostawców świadczących usługi hostingu, dostarczających systemy marketingu, systemy do analizy ruchu na stronie internetowej oraz systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych.
  2. Surfcenter S.C. nie przekazuje danych poza EOG.
  3. W przypadku, gdy Użytkownik dokona zapisu na Newsletter, na jego adres e-mail Surfcenter będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w ofercie Surfcenter.
  4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania strony internetowej do preferencji Użytkowników, a także administrowania stroną internetową.
  5. Okres przetwarzania danych przez Surfcenter zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 • 3 Uprawnienia użytkownika strony internetowej

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
1.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – Surfcenter S.C. na żądanie Użytkownika podaje informację o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
1.2. Prawo uzyskania kopii danych – Surfcenter przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących Użytkownika zgłaszającego żądanie;
1.3 Prawo do sprostowania – na podstawie zgłoszenia Użytkownika Surfcenter usuwa niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, uzupełnia je lub aktualizuje jeśli uległy zmianie;
1.4.Prawo do usunięcia danych – Użytkownik może żądać usunięcia danych;
1.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – polega na zaprzestaniu dokonywania operacji na danych osobowych;
1.6. Prawo do przenoszenia danych – Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi
1.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych –Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia;
1.8.Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych), sprzeciw powinien zawierać uzasadnienie;
1.9. Prawo wycofania zgody – dane, które są przetwarzane na podstawie zgody, osoba której dane dotyczą, ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie;
1.10. Prawo do skargi –osoba, której dane dotyczą może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
2. Wniosek dotyczący realizacji praw, można zgłosić listownie na adres siedziby Surfcenter S.C. – ul. Ogrodowa 15, 84-140 Jastarnia, lub mailowo na adres kuba@surfcenter.pl

 • 4 Zmiany Polityki Prywatności
 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Surfcenter S.C poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
  2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kuba@surfcenter.pl
  3. Data ostatniej modyfikacji: 13.02.2023 r.